Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die privetheorieles.nl verwerkt van haar cursisten. Indien u zich aanmeldt bij privetheorieles.nl , geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: privecursus.nl gevestigd aan Amsterdamse veerkade 15 te Den Haag, +31648657970, KvK nummer: 75411644 De klantenservice is bereikbaar via info@privetheorieles.nl of telefonisch op 0648657970

Welke gegevens verwerkt privetheorieles.nl en voor welk doel

In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: • Voor- en achternaam, BSN-nummer, geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer, e-mailadres De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: • Uw naam, BSN-nummer en geboortedatum worden gebruikt om een CBR theorie-examen op uw naam in te boeken. • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van de aanmelding voor een theoriecursus. Daarnaast worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact op te nemen met u m.b.t. de theoriecursus. • Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur van, de door u deelgenomen theoriecursus.

Bewaartermijn

privetheorieles.nl verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

 

Verwerking van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt privetheorieles.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van privetheorieles.nl en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op privetheorieles.nl rust. Met de verwerker, die in de opdracht van privetheorieles.nl uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst. privetheorieles.nl blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, corrigeren en verwijderen

Via de klantenservice van privetheorieles.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. privetheorieles.nl zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van privetheorieles.nl , kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@privetheorieles.nl

Contact

privetheorieles.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@privetheorieles.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.