Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1. privetheorieles.nl: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2. Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examen dag;

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en privetheorieles.nl op grond waarvan privetheorieles.nl zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;

1.4. Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;

1.5. Cursusdag: De dag waarop de theoriecursus wordt verzorgd met eventueel een aansluitend examen;

1.6. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1.7. Offertes: het aanbod met betrekking tot de theoriecursussen zoals geëtaleerd op de website van privetheorieles.nl;

1.8. Theoriecursus: de theorie-opleidingen voor de auto, motor en brom/snorfiets (rijbewijscategorie: B, A en AM);1.9. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen privetheorieles.nl en cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.

2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van privetheorieles.nl zich heeft aangemeld, een cursusdag heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door privetheorieles.nl bij het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat privetheorieles.nl de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2.3 Voor zover de gekozen cursusdag door de cursist vol zit, zal de cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat privetheorieles.nl de nieuwe cursusdag aan de cursist heeft bevestigd.

2.4 De aanmelding van de cursist wordt verwerkt in het CBR- systemen. Voor zover de cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal privetheorieles.nl de cursist niet uit het CBR-systeem verwijderen.

2.5. Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.6. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e- mailadres wordt opgegeven kan privetheorieles.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8 privetheorieles.nl behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

2.9. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Cursussenprijzen en betaling cursuskosten

3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan cursusdagen inclusief examen dag en locaties worden online op de website van privetheorieles.nl geëtaleerd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3.3 Het aantal beschikbare cursusdag plaatsen worden bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van privetheorieles.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door privetheorieles.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

3.5. De cursist dient de kosten van de cursus vooraf binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsemail per IDEAL te voldoen. Indien de cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt privetheorieles.nl zich het recht voor om de aanmelding te annuleren.

3.6. De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn exclusief kosten van het examen bij het CBR. In de kosten van theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, lunch, docent, oefenmateriaal en vervoer naar de examenlocatie.

Artikel 4 Verplichtingen privetheorieles.nl

4.1. privetheorieles.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de lunch, docent en het vervoer naar de examenlocatie.

4.2. privetheorieles.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. privetheorieles.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal in de vorm van oefenmateriaal, dat na totstandkoming van de overeenkomst aan de cursist op het opgegeven e-mailadres wordt toegezonden. privetheorieles.nl stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1. De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is privetheorieles.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat privetheorieles.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2. De cursist dient zorg te dragen dat privetheorieles.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3. De cursist zal de door privetheorieles.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4. De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de cursist zonder geldige
afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan privetheorieles.nl niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5. De cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel om de cursus te volgen louter en allen is om zich voor te bereiden om een CBR-examen af te leggen, Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan privetheorieles.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal privetheorieles.nl gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken.

5.6. Bij overtreding van art. 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

6.1. De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding kosteloos annuleren, voor zover privetheorieles.nl de aanmelding via de telefoon, dan wel e-mail niet heeft bevestigd. De bedenktijd van 24 uur vervalt bij bevestiging.

6.2. De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden tot tien dagen voor de cursusdag eenmalig kosteloos de cursusdag verplaatsen voor zover dit met toestemming van privetheorieles.nl gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De cursist zal dan van deze wijziging een bevestiging ontvangen. De wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van privetheorieles.nl heeft ontvangen.

6.3. Indien de cursist de datum van de cursus wenst te wijzigen en daarbij geen overeenstemming kan bereiken over een nieuwe datum, dan zal de reeds betaalde cursuskosten in mindering worden gebracht op de kosten, voor zover de cursist in de toekomst zich opnieuw aanmeldt voor een nieuwe cursusdag.

6.4. Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen tien dagen voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen.

6.5. De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen tien dagen voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

6.6. In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor privetheorieles.nl de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen privetheorieles.nl en de cursist ontbonden worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden. Ondanks het voorgaande heeft de cursist de bevoegdheid om het gereserveerde examen alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is.

6.7. Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.7 blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.8. privetheorieles.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te ontbinden, indien privetheorieles.nl er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover privetheorieles.nl gebruik maakt van haar bevoegdheid, zal privetheorieles.nl de cursist schadeloosstellen.

6.9. In gevallen waarbij de cursist zich via de website aanmeldt voor een cursus waarbij de cursusdagen nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt privetheorieles.nl zich het recht voor om de cursist in te plannen op een dag dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata bekend worden, zal privetheorieles.nl de cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag als dat zij ingepland stonden. De cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist.

6.10. Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@privetheorieles.nl te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

7.1. privetheorieles.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Indien privetheorieles.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is privetheorieles.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. privetheorieles.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van privetheorieles.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

8.2. privetheorieles.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

8.3 privetheorieles.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door privetheorieles.nl geleverde zaken.

8.4. De cursist vrijwaart privetheorieles.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen privetheorieles.nl en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Cursist en privetheorieles.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat privetheorieles.nl de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal privetheorieles.nl de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

10.2. De cursist geeft aan privetheorieles.nl de toestemming om zijn/haar gegevens binnen privetheorieles.nl , daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee privetheorieles.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.3. De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van privetheorieles.nl kunnen schaden.

10.4. privetheorieles.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder naam: privecursus te ’s-Gravenhage onder het nummer 75411644.

10.5. De cursist verzoekt privetheorieles.nl indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan (binnen de 14 dagen bedenktermijn) en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.

10.6. Enkel de website www.privetheorieles.nl .nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan privetheorieles.nl